Lavin Estates | Personuppgiftspolicy & Cookies
Close Menu
Meny
ENG / DEU / SWE

Personuppgiftspolicy & Cookies

OM DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi tillämpar EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) (som innehåller den brittiska dataskyddslagen) om inte den lokala motsvarande lagen är starkare.

Denna integritetspolicy gäller när du besöker våra webbplatser:

www.lavin-estates.com

www.lavin-estates.com/de

www.lavin-estates.se

Den gäller också när vi är i kontakt med dig på andra sätt, oavsett om du är privatperson eller direktör, aktieägare, partner, anställd eller annan representant för ett företag eller annan organisation.

PRINCIPER FÖR DATASKYDD

Vi följer följande principer när vi behandlar dina personuppgifter:

1. Laglighet, rättvisa och öppenhet - uppgifterna måste behandlas lagligt, rättvist och på ett öppet sätt.

2. Ändamålsbegränsning - uppgifter måste samlas in för specificerade, uttryckliga och legitima ändamål och får inte behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

3. Uppgiftsminimering - uppgifterna måste vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

4. Exakthet - uppgifterna måste vara korrekta och vid behov hållas uppdaterade.

5. Begränsning av lagringen - uppgifterna ska bevaras i en form som gör det möjligt att identifiera de registrerade inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

6. Integritet och konfidentialitet - uppgifterna ska behandlas på ett sätt som garanterar lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada genom att använda lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Information som du lämnar till ossDu kan välja att ge oss personuppgifter när du presenteras för oss, när vi träffar dig personligen eller när vi har kontakt via telefon, e-post, via vår webbplats eller på annat sätt.De kategorier av personuppgifter som du tillhandahåller kan omfatta följande:

- För- och efternamn;

- Arbetstitel och företagsnamn;

- E-postadress;

- telefonnummer;

- Postadress;

- Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter omfattar dina preferenser för att få marknadsföring från oss och dina kommunikationspreferenser.

Information som vi samlar in från tredje part. Vi samlar in de flesta av dessa uppgifter direkt från dig. Vi samlar dock också in information om dig:

- från tredje parts informationskällor, t.ex. leverantörer av due diligence för kunder;

- som du har offentliggjort på webbplatser som är kopplade till dig eller ditt företag eller på sociala medieplattformar som LinkedIn;

- från en tredje part, t.ex. en person som har presenterat dig för oss eller andra yrkesutövare (t.ex. revisorer) som du kan anlita.

Vi samlar in, lagrar och använder information om dina besök på vår webbplats och om din dator, surfplatta, mobil eller annan enhet som du använder för att komma åt vår webbplats. Detta omfattar följande:

- Teknisk information, inklusive IP-adress (Internet Protocol), webbläsartyp, internetleverantör, enhetsidentifierare, din inloggningsinformation, tidszoninställning, typer och versioner av plug-in-program för webbläsare, operativsystem och plattform samt geografisk plats;

- Information om dina besök och din användning av webbplatsen, inklusive fullständiga Uniform Resource Locators (URL), klickströmmar till, genom och från vår webbplats, sidor som du har tittat på och sökt efter, sidans svarstider, längden på besök på vissa sidor, hänvisningskällor/avslutningssidor, information om sidans interaktion (t.ex. bläddring, klick och musöverflyttningar), samt webbplatsnavigering och söktermer som används;

- Information som samlas in av cookies på vår webbplats (för mer information om cookies, se avsnittet om cookies nedan).

Känsliga personuppgifter
Vi försöker i allmänhet inte samla in känsliga (eller särskilda kategorier av) personuppgifter. Känsliga personuppgifter definieras i dataskyddslagarna som personuppgifter som avslöjar en persons ras eller etniska ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelse eller uppgifter om hälsa. Om vi samlar in känsliga personuppgifter kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke till vår föreslagna användning av denna information vid tidpunkten för insamlingen.

Barn
Vår webbplats är inte avsedd för eller riktad till barn under 16 år och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn under denna ålder.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION
Nedan förklaras i vilket syfte vi använder och behandlar din information (med undantag för känsliga personuppgifter) och vilken rättslig grund som ligger till grund för varje typ av behandling.
Ändamål för vilka vi behandlar informationen
Rättslig grund för behandlingen
För att ge dig information och tjänster som du begär av oss.
Det ligger i vårt legitima intresse att svara på dina förfrågningar och tillhandahålla begärd information för att generera och utveckla affärer. För att se till att vi erbjuder en bra och responsiv tjänst anser vi att denna användning är proportionerlig och inte kommer att vara till skada för dig.
För att skicka dig varningar, nyhetsbrev, bulletiner, tillkännagivanden och annan kommunikation om Lavin-Estates , rättslig utveckling eller meddelanden som vi tror kan vara av intresse för dig.
Det ligger i vårt legitima intresse att marknadsföra våra tjänster. Vi anser att denna användning är proportionerlig och att den inte kommer att vara till skada för dig.
Du kan alltid välja att inte längre ta emot direkt marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden eller textmeddelanden genom att följa länken för avregistrering.
För att bjuda in dig till seminarier, evenemang eller andra funktioner som vi tror kan vara av intresse för dig.
Det ligger i vårt legitima intresse att marknadsföra våra tjänster. Vi anser att denna användning är proportionerlig och att den inte kommer att vara till skada för dig.Det ligger i vårt legitima intresse att se till att du får ta del av alla ändringar i våra policyer och andra villkor. Vi anser att denna användning är nödvändig för våra legitima intressen och att den inte kommer att vara till skada för dig.
För att administrera vår webbplats, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar;
För att förbättra vår webbplats för att se till att samtycke presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator, mobila enhet eller annan hårdvara som du använder för att komma åt vår webbplats.
För att hålla vår webbplats säker och trygg.
För alla dessa kategorier ligger det i vårt legitima intresse att kontinuerligt övervaka och förbättra våra tjänster och din upplevelse av vår webbplats och att säkerställa nätverkssäkerheten. Vi anser att denna användning är nödvändig för våra legitima intressen och att den inte kommer att vara till skada för dig.
Om du inte vill förse oss med dina personuppgifter och behandlingen av sådan information är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, kan det hända att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet mellan oss.
Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem för ett annat ändamål och att detta ändamål är förenligt med det ursprungliga ändamålet. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett annat syfte kommer vi att meddela dig i god tid och förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra detta.

E-POSTMARKNADSFÖRING
För e-postmarknadsföring till en enskild prenumerant (det vill säga en e-postadress som inte är en företagsadress) som vi inte tidigare har haft ett samarbete med som kund, behöver vi ditt samtycke för att skicka dig oönskad e-postmarknadsföring.
Om du ger ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke, men utan att det påverkar lagligheten av behandling som bygger på samtycke innan det återkallas.
Du har rätt att när som helst välja bort att ta emot e-postmarknadsföring från oss genom att:

- kontakta oss på info@lavin-estates.com

- använda länken "avregistrering" i e-postmeddelanden.

VEM VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.

Vi delar dina uppgifter med följande tredje parter:

- med våra partner, personal och oberoende konsulter

- Fastighetsägare före en planerad visning.

Med våra tredjeparts databehandlare och tjänsteleverantörer som hjälper till med driften av vår webbplats och våra kontorstjänster, inklusive våra IT-stödtjänster, kundmottagning och telefonsvarartjänster samt datalagring/backup-tjänster.. Våra tredjepartsbehandlare och tjänsteleverantörer omfattas av säkerhets- och sekretessförpliktelser och får endast behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med våra instruktioner. Dessutom kan vi komma att lämna ut information om dig under följande omständigheter:

- Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller några tillgångar, kan vi i så fall lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller sådana tillgångar;

- Om alla eller i stort sett alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter som innehas av den tredje parten om dess kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna;

- om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga eller lagstadgade skyldigheter;

- om det är nödvändigt för att skydda en persons vitala intressen, och

- för att upprätthålla eller tillämpa våra villkor eller för att fastställa, utöva eller försvara vår personals, våra kunders eller andras rättigheter.

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder fysiska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder enligt branschstandard för att skydda information från insamling till förstöring. Detta inkluderar kryptering, brandväggar, åtkomstkontroller, policyer och andra förfaranden för att skydda information från obehörig åtkomst.

När databehandling utförs av en tredje part för vår räkning vidtar vi åtgärder för att se till att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra obehörigt avslöjande av personuppgifter.

Trots dessa försiktighetsåtgärder kan Lavin-Estates dock inte garantera säkerheten för information som överförs via Internet eller att obehöriga personer inte får tillgång till personuppgifter. I händelse av ett dataintrång har Lavin-Estates infört rutiner för att hantera misstänkta intrång och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett intrång när så krävs.

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in och behandlades och för att uppfylla rättsliga, bokföringsmässiga eller rapporteringsmässiga krav.

De kriterier som vi använder för att behålla olika typer av personuppgifter är bland annat följande:

- Allmänna frågor - när du gör en förfrågan eller kontaktar oss via e-post eller telefon kommer vi att behålla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att svara och hjälpa dig med dina frågor.

- Direktmarknadsföring - när vi behåller dina personuppgifter i vår databas för direktmarknadsföring tills vi får ett meddelande från dig.

DINA RÄTTIGHETER

TILLGÅNG TILL OCH UPPDATERING AV DINA PERSONUPPGIFTER.

Du har rätt att få tillgång till information som vi har om dig. Om du begär det ska vi ge dig en kopia av dina personuppgifter.

Du kan också ha rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat och allmänt använt format så att de kan överföras till en annan registeransvarig .

Rätten till dataportabilitet gäller endast när dina personuppgifter behandlas av oss med ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal och när behandlingen sker på automatiserad väg.

Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade om de är

Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade om de är ofullständiga. Du kan uppdatera dina uppgifter eller ändra dina sekretesspreferenser genom att kontakta oss på info@lavin-estates.com. Vi kan vägra att tillmötesgå en begäran om rättelse om begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven eller repetitiv.

RÄTT TILL INVÄNDNINGAR

Direktmarknadsföring

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Om vi behandlar dina uppgifter på grundval av våra legitima intressen

Du har också rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på våra legitima intressen, på grunder som har att göra med din särskilda situation. Om du invänder på denna grund får vi inte längre behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

DINA ÖVRIGA RÄTTIGHETER

Du har också följande rättigheter enligt dataskyddslagarna att begära att vi rättar dina personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Du har rätt till:

- begära att dina personuppgifter raderas radering ("rätten att bli bortglömd");

- begränsa behandlingen av dina personuppgifter till behandling under vissa omständigheter.

Observera att ovanstående rättigheter inte är absoluta och att vi kan ha rätt att helt eller delvis avslå begäran om undantag enligt tillämplig lag gäller. Vi kan vägra att avslå en begäran om radering, till exempel om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Vi kan vägra att tillmötesgå en begäran om begränsning om begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven eller repetitiv till sin natur.

UTÖVANDE AV DINA RÄTTIGHETER

Du kan utöva alla dina rättigheter som beskrivs i denna sekretesspolicy och enligt dataskyddslagarna genom att kontakta oss på info@lavin-estates.com.

Med undantag för vad som beskrivs i denna integritetspolicy eller enligt dataskyddslagar, finns det ingen avgift för utövandet av dina lagliga rättigheter. Om dina förfrågningar är uppenbart ogrundade eller överdrivna, särskilt på grund av att de är upprepade, kan vi dock antingen a) ta ut en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen eller vidta den begärda åtgärden, eller b) vägra att agera på förfrågan.

Om vi har rimliga tvivel om identiteten hos den person som gör begäran kan vi begära ytterligare information som behövs för att bekräfta din identitet.


COOKIES

För att förbättra vår webbplats kan vi använda små filer som kallas "cookies". En cookie är en liten mängd data som ofta innehåller en unik identifierare som skickas till din dator eller mobiltelefon (din "enhet") från vår webbplats och lagras på din enhets webbläsare eller hårddisk. De cookies som vi använder på vår webbplats samlar inte in personligt identifierbar information om dig och vi kommer inte att lämna ut information som lagras i cookies som vi placerar på din enhet till tredje part.

Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vår användning av cookies.

Om du inte vill att vi ska använda cookies när du använder vår webbplats kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Om du blockerar cookies kan det dock hända att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar som en följd av detta.

Vi använder "Google Analytics" på vår webbplats. Denna cookie ger oss ett besökarantal och en förståelse för hur besökarna rör sig på och använder webbplatsen. Vi kan sedan använda denna information för att förbättra navigerbarheten och vår webbplats i allmänhet. De cookies som vi använder på vår webbplats samlar inte in personligt identifierbar information om dig och vi kommer inte att lämna ut information som lagras i cookies som vi placerar på din enhet till tredje part.

Besökare på vår webbplats kan justera sina webbläsare så att de vägrar att ta emot cookies, men om de inte har justerat dem kommer vår webbplats att leverera cookien så snart vår webbplats besöks.

Vi är skyldiga av Google Analytics att ange följande:

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google har. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att du i så fall kanske inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för de ändamål som anges ovan.

LÄNKAR

Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser från tredje part. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du notera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och vi tar inget ansvar för dessa policyer. Kontrollera dessa policyer innan du lämnar några personuppgifter till dessa webbplatser.

ÖVERVAKNING AV E-POST

Även om varje medlem har en e-postadress, kan e-post som du skickar till oss eller som vi skickar till dig övervakas av oss för att säkerställa att yrkesnormerna och vår interna efterlevnadspolicy följs. Övervakningen sker inte kontinuerligt eller rutinmässigt, men kan ske på uppdrag av en partner om det finns rimliga skäl för detta. Ibland kan även stickprovskontroller eller revisioner genomföras på uppdrag av en partner eller med dennes bemyndigande.

FÖRHANDLINGAR
Dessa villkor regleras av tysk lag. Alla tvister, kontroverser eller konflikter som uppstår på grund av eller i samband med ämnet för denna sekretesspolicy ska avgöras av domstolarna i Tyskland.

R8 Steel GmbH +Co KG, Rechbergweg 5, 73773 Aichwald

Amtsgericht Stuttgart – HRA 732025