Close Menu
Meny
ENG / DEU / SWE

Personuppgiftspolicy & Cookies

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen(GDPR). I samband med den nya GDPR-lagen behöver vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Ditt förtroende för Lavin-Estates SL är viktigt och vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Förtroendet bygger bland annat på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Personuppgiftspolicyn beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, i vilket syfte de samlas in och vad du som kund har rätt att begära av oss för den hanteringen. Vi har utsett ett dataskyddsombud som tillser att gällande dataskyddslagstiftning följs.

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder websidor och tjänster som ingår i webbplats som administreras av Lavin-Estates SL. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

De personuppgifter vi samlar in är i främst de personuppgifter som du själv lämnar när du använder våra digitala tjänster och uppgifter direkt från dig.

När du på vår hemsida anmäler ditt intresse av en bostad, lämnar bud på en bostad eller om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats och social media, om du är eller anmäler dig som prenumerant på digitala tjänster så samlar vi in de personuppgifter från dig som vi behöver för att kunna hantera ditt anbud, anmälan till visning eller anmälan om nyhetsbrev. När du använder våra digitala tjänster samlar vi in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilken typ bostad och ort du är intresserad av.

Det kan vid anmälan till visning av bostad eller till vår bostadstjänst förekomma att en besökare lämnar personuppgifter om andra besökande personer i samband med gemensamma besök till visning av bostad eller för att uppgifter om bostäder. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtycke att lämna dessa uppgifter från den det berör. Om någon annan har gjort ett sådan anmälan där du ingår samlar vi personuppgifter om dig från den personen.

När du t.ex. tar kontakt med oss via vår kundtjänst, via e-post, telefon, vid besök på våra visningar av bostäder, anmäler dig via webbplatsen till en visning, data som skapas när du använder någon av våra tjänster kan vi, beroende på vad kontakten gäller, komma att spara uppgifter om dig som behövs för att hjälpa dig och lösa ditt ärende, som till exempel boka en visning. Sådan personuppgift kan t.ex vara namn, telefonnummer, adress, eller e-postadress. Detsamma gäller om du kontaktar oss för att fråga om eller beställa någon annan tjänst från oss, tex avseende annonsering eller våra visningar där dina personuppgifter kan komma att sparas i din egenskap av kontaktperson. När du går med oss på en visning har ägaren av bostaden som säljs fått dina person uppgifter innan vi tillträder  bostaden.

Om du använder sociala media som är integrerade med vår webbsida kommer detta sociala media att ge oss viss information om dig, t.ex. ditt namn och din e-postadress. Dina aktiviteter på vår webbsida kan också läggas upp på det sociala mediets plattform. Vi kan också få information från våra samarbetspartners, t.ex. kan en annonsör ge oss information om vad som hände efter att du klickat på en annons om nyproducerade bostäder som visades på vår webbsida.

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera din tillgång till, och din användning av, våra tjänster och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra tjänster som erbjudits på vår webbplats, svara på förfrågningar, utföra tjänster som du beställt av oss samt att genomföra bokningar till visningar av bostäder. När du är prenumerant på vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att administrera detta och de erbjudanden som tillkommer dig. Dina uppgifter används också för att kunna ge dig service om du har frågor eller vill göra reklamationer.

Vi kan komma att använda personuppgifter för att analysera och för att kunna utveckla och förbättra våra erbjudanden och tjänster. Detta gäller framför allt våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att förbättra våra funktioner och presentationen av dessa i syfte att göra dem mer användarvänliga. Det görs främst genom analyser av anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå, men i undantagsfall kan personuppgifter komma att användas då detta är relevant.

Vi kan använda information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder uppgifter som samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när du besöker oss eller för att via e-post, sms eller på annat sätt ge dig rekommendationer, anpassade tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och dina val när du använt våra tjänster. Det kan vara rekommendationer om bostäder eller tjänster som baseras på vad du har besökt eller som andra användare har visat intresse för. För denna personifiering använder vi också cookies. I inget fall ligger personifieringen till grund för automatiserat beslutsfattande.

När som helst har du rätt att utan avgift eller kostnad begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller att dessa inte får användas för direktmarknadsföring, se vidare nedan under punkten ”Rättigheter”.

Vi behandlar dina uppgifter lagenligt. Dina personuppgifter kan behandlas på olika rättsliga grunder, t.ex. för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund, genom ett lämnat samtycke från din sida eller grundat på en intresseavvägning. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och detta upphört, kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas baserat på en annan rättlig grund. Samma personuppgift kan sparas på olika ställen för olika ändamål. En uppgift som gallrats ur ett system kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan laglig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Om den rättsliga grunden för vår behandling baseras på en intresseavvägning, grundas vår bedömning på vårt berättigade intresse av att genom direktmarknadsföring kunna ge kunder med vilka vi har en aktiv kundrelation information om för kunden relevanta erbjudanden och tjänster.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen se policyn nedan. Lagring/gallring är olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

 Vi använder olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Internt hanterar vi personuppgifter i vårt förmedlings- och försäljningssystem och i vår kunddatabas. Vissa av dessa system lagrar information i hårdvara som är installerad lokalt hos oss och då är det endast vår personal som har tillgång till uppgifterna. Vissa uppgifter är lagrade hos våra externa molntjänstleverantörer och konsulter eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i sådant fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner och krav för behandlingen av personuppgifter.

Vi använder egna system för personifiering och analys av användarbeteenden. Det är främst uppgifter som inhämtas genom cookies som hanteras anonymt på aggregerad nivå.                                                                                                

Nedan beskrivs ändamål, kategorier, grunder för behandlingen, gallringstider (rensning) etc. för vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att från oss begära ut information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och för vilket ändamål dessa sparats.

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter som vi har om dig ska rättas. Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller du återkallat ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig har du också rätt att begära att personuppgifterna ska raderas.

I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett lämnat samtycke från din sida, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallelse kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattas av samtycket.

I den mån vår behandling av dina personuppgifter baserar sig på en intresseavvägning, har du rätt att göra invändningar mot vår behandling, även omfattande profilering.

Du har också rätt att begära att de personuppgifter vi har sparat om dig inte får användas för direktmarknadsföring.

Du har rätt att begära att sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss ska överföras till annan personuppgiftsansvarig i maskinläsbart format.

 Varför använder vi oss av Cookies?

Informationen som vi på Lavin-Estates samlar in används för att både förbättra våra tjänster och produkter samt göra det lättare för dig som besökare att hitta informationen på vår hemsida. De allra flesta hemsidor på internet använder samma eller liknande system för att få en överblick kring besökarna på sina respektive sidor.

Information vi samlar in kakor och anonyma identifierare kan samla information om vilken typ av webbläsare du använder, vilket sökord du nådde en särskild sida på till exempel. Kakorna är anonyma och kan således aldrig spåras till dig som person. Lavin-Estates lagrar aldrig några filer lokalt och statistiken används endast i utvecklingssyfte av hemsidan, tjänster och produkter.

IP-adress: lagras inte hos oss men kan för statistiskt ändamål användas för att avgöra vilken region och land du surfar ifrån. Det baseras nästan alltid på din internetleveratörs basstation i närheten där din uppkoppling passerar och inte din dators exakta position.

 Vill du undvika att din sökinformation delas med oss kan du till exempel välja att stänga av kakor eller att använda möjligheten att surfa privat i till exempel Google Chrome, Apple Safari eller Mozilla Firefox.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till den nationella tillsynsmyndigheten. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för tillsynen av personuppgiftsansvariga på den svenska marknaden. I Spanien heter motsvarande tillsynsmyndighet Agencia Española de Protección de Datos. Gällande arbitrations lag: Spanks lag -Madrid Court

En ännu mer detaljerad  beskrivning av vår Personuppgiftspolicy & Cookies finner ni på https://www.lavin-estates.com/...